Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας (Πρώην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων)

Iδρύθηκε με το Νόμο υπ? αρ. 3027/28-06-2002 ως Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ.(ΦΕΚ 152/Α/28-06-2002 Αρθρο 6 παρ.1) o οποίος τροποποιήθηκε με τον Νόμο υπ? αρ.3149/10-06-2003(ΦΕΚ 141/Α/10-06-03) στο άρθρο 13 «Θέματα αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.», όπου η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. υπάγεται στον Υπουργό και οργανώθηκε με βάση την υπ? αρ. Κ.Υ.Α. 10756/9-10-02 (ΦΕΚ 1343/Β/ 16-10-2002) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του ΥΠΕΠΘ»

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?lang=el