ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2023_ΑΔΑ Ψ08Γ46ΝΠΙΘ-ΑΨΩ ΕΞΕ – 25978 – 2023

– Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης