Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 5988/13-10-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-
2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως
προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024». Σύμφωνα με
την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των
μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-
2024 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο,
2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική
Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος και με βάση τις διατάξεις της
Υ.Α. σας παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρεστε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε στη Διεύθυνση του σχολείου την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Νοεμβρίου 2023. 

_Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24